top of page

Privatlivspolitik

Promovec A/S (CVR nr.: 32790089) er dataansvarlig for de oplysninger vi indsamler om dig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
 
KONTAKTOPLYSNINGER
 
Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:
info@promovec.dk eller +45 7027 2623
 
BEHANDLING AF PERSONDATA
 
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Såfremt du ikke ønsker, at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler.
 
POTENTIELLE KUNDER
 
For at du kan være potentiel kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:


 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail

Vi indsamler personoplysninger om potentielle kunder til følgende formål:

 • Muligt fremtidigt samarbejde eller købstransaktion

 • Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af kontrakt

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Typisk vil oplysninger vedr. potentielle kunder blive slettet efter aftalens ophør, eller når korrespondancen anses for ikke at være relevant længere.

 • Oplysninger om potentielle kunder slettes 2 år efter sidste kontakt eller ved anmodning herom

KUNDER
 
For at du kan være kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail

Vi indsamler personoplysninger om kunder til følgende formål:

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse

 • Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af kontrakt

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. kunder blive slettet efter aftalens ophør.

 • Oplysninger om kunder slettes 5 år efter kunderelationens ophør

 • Bogføringsmateriale beholdes i 5 år + løbende år

LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE
 
For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Kontaktpersons navn, firmanavn, firmaadresse, e-mail, telefonnummer og CVR-nummer.

Vi indsamler personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere til følgende formål:

 • Behandling af vores køb/ydelser

 • Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag: 

 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af kontrakt

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Typisk vil oplysninger vedr. leverandører og samarbejdspartnere blive slettet efter aftalens ophør.

 • Oplysningerne om leverandører slettes 5 år + løbende år efter at forretningsforholdet mellem os er ophørt.

 
BATTERIREGISTRERING
 
Som ejer af et Promovec produkt har du mulighed for at registrere dit batteri. Oplysninger, der registreres, er din e-mail og batterinummer. Formålet med registreringen er, at Promovec kan yde garanti på dit batteri og dermed opretholde en kontrakt med dig. Dine oplysninger slettes, når garantien udløber efter enten 3 eller 5 år, alt efter hvilken garantipakke der er gældende.

HENVENDELSER VIA KONTAKTFORMULAR PÅ HJEMMESIDE
 
Benytter du kontaktformularer på vores hjemmeside, vil de afgivne oplysninger blive opbevaret i vores e-mail system i op til 2 år, eller så længe din henvendelse er relevant. Vi anvender hjemlen interesseafvejning.
Henvender du dig via forhandler kontaktformular, bliver du oprettet i vores ERP-system som forhandler. Dine oplysninger slettes, når du ikke længere er forhandler hos os og bogføringsmateriale slettes efter 5 år + løbende år jf. bogføringsloven. Vi anvender retsgrundlaget interesseafvejning.

HENVENDELSE VIA SOCIALE MEDIER
 
Såfremt du henvender dig til os via de sociale medier, sletter vi chatbeskeder, så snart de er behandlet. Vi anvender retsgrundlaget interesseafvejning.

REKLAMATIONSHENVENDELSER

Henvendelser ifm. reklamationer opbevares i 2 år, efter at sagen er afsluttet. Vi anvender retsgrundlaget opfyldelse af kontrakt. Bogføringsmateriale i denne forbindelse gemmes i 5 år + løbende år jf. bogføringsloven.
 
JOBANSØGERE

Når vi modtager din ansøgning, vil den blive gennemlæst og behandlet efter nedenstående foreskrifter. 
Ansøgningen med bilag bliver delt internt med relevant personale i rekrutteringsprocessen.
Personoplysninger som fremkommer i rekrutteringsprocessen, vil blive behandlet på følgende behandlingsgrundlag: Interesseafvejning; Det er i virksomhedens og den registreredes interesse at personoplysninger bliver behandlet i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Vi gemmer din ansøgning med bilag indtil vi finder den rette kandidat, og rekrutteringsprocessen bliver afsluttet. Herefter vil din ansøgning med bilag blive slettet.

Hvis vi gerne vil gemme din ansøgning med bilag, kontakter vi dig for at få dit samtykke til dette.
Ved uopfordrede ansøgninger gemmer vi din ansøgning med bilag i 6 måneder, hvorefter de bliver slettet.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger.
 
ØVRIGE OPLYSNINGER OM BEHANDLING

SIKKERHED

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Den dataansvarlige sikrer sig, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt, jf. Databeskyttelsesforordningen, artikel 5.
 
BEGRÆNSNING AF DATAINDSAMLING

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de oplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  
 
VI HOLDER DATA AJOUR

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.
 
NYHEDSBREV

Dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev er frivilligt, og du kan trække det tilbage ved at kontakte os når som helst. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leverandører af IT-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til banker, inkasso, fragtfirmaer, revisor etc.
Vi anvender kun databehandlere i EU eller tredjelande som har de nødvendige sikkerhedsmæssige garantier, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 
 
DINE RETTIGHEDER

 • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

 • Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

 • Hvis du mener, at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Du bedes være præcis omkring din rettelse, ellers vil det besværliggøre vores arbejde og kan i visse tilfælde føre til, at vi ikke kan efterkomme din rettelse.

 • I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 • Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at standse behandlingen af dine persondata. 

 • Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, såfremt du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

 • Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål de er indsamlet til, eller når vi ikke har en retslig grundlag til at opbevare dem længere.


Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

bottom of page