top of page

Handelsbetingelser

1. Generelle oplysninger

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leveringer foretaget af Promovec A/S, Langdyssen 6, DK-8200 Aarhus N, CVR-nr. 32 79 00 89, (”Promovec”).

1.2 Alle varer, der leveres af Promovec ("Varen"), er omfattet af nærværende betingelser.

1.3 I tilfælde af uoverensstemmelser har nærværende betingelser forrang for de vilkår og betingelser, der måtte indgå i ordremateriale og/eller andre aftale- dokumenter udarbejdet af Promovec’s distributører og forhandlere, medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt accepteret af Promovec.

1.4 Tilbud fra Promovec er, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er angivet, gyldige i en periode på 30 arbejdsdage fra tilbudsdato.

1.5 Tegninger, specifikationer og andre tekniske oplysninger, som leveres af Promovec, forbliver Promovec’s ejendom. Oplysningerne skal behandles fortroligt og må ikke distribueres, kopieres og/eller videregives til tredjemand til andre formål end opfyldelsen af den indgåede aftale.2. Pris- og betalingsbetingelser

2.1 Alle Promovec’s priser angives og tilbydes uden lovpligtig omsætningsafgift (moms) eller afgift svarende til moms (i udlandet).

2.2 Promovec forbeholder sig retten til at regulere sine priser med 30 dages varsel via hjemmesiden (www.promovec.dk), og levering finder sted til den på leveringsdagen gældende pris.

2.3 Alle priser angivet i prisangivelser og bekræftede ordrer skal betragtes som foreløbige og dermed ikke-bindende på grund af den aktuelle leveringssituation inden for e bike-branchen, hvor ubalancen i udbud og efterspørgsel har ført til væsentlige prisstigninger på komponenter og produktionsomkostninger, og hvor den generelt begrænset tilgængelighed af transportmuligheder og containere i øjeblikket også betyder væsentlige prisstigninger udenfor Promovec’s egen og Promovec’s forretningspartneres kontrol. Skulle der i øvrigt opstå betydelige udsving i valutakurser over tid, vil Promovec kontakte kunden med henblik på indgåelse af en ny aftale.


2.4 Promovec’s fakturaer skal betales inden 8 dage fra fakturadato, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
 

2.5 Såfremt en betalingsfrist overskrides, fremsendes rykkerskrivelse med angivelse af en 10-dages betalingsfrist. Såfremt denne frist ligeledes overskrides, beregnes rente af tilgodehavendet med 2 % påbegyndt måned fra udløbet af fristen.3. Levering

3.1 Ved ordreafgivelse inden 13.00 sender Promovec varen afsted samme dag, såfremt Varen er på lager.

3.2 Som udgangspunkt sker levering ab lager (Incoterms 2010) i Ved aftalt FOB-levering direkte fra Fjernøsten står kunden selv for transport, fragt, samt toldbehandling.

3.3 Eventuelle reklamationer over ufuldstændige leveringer skal være Promovec i hænde senest 30 dage efter modtagelsen af Skader på pakker skal meddeles direkte til transportøren ved modtagelse.

3.4 Promovec stiller en webshop til rådighed, hvor reservedel kan købes. Priserne er gældende Varernes reelle pris inkl. fragtomkostninger fremgår af fakturaen.

3.5 Batterier klassificeres som farligt gods. Transporten af farligt gods er underlagt regler, der gør at fragtomkostninger ikke kan beregnes på forhånd. Det endelige beløb for fragt inklusive tillæg for transport af farligt gods fremgår af Promovecs medarbejdere i forsendelsen kan give et ikke-bindende overslag ved forespørgsel.4. Ejendomsforbehold

4.1 Promovec forbeholder sig ejendomsretten til de solgte Varer, indtil der er foretaget fuld betaling.

4.2 Så længe Varerne befinder sig på Promovecs lager – og ikke er betalt – er Varerne Promovecs ejendom, og Promovec bærer risikoen for Varernes hændelige undergang. Det samme gør sig gældende, såfremt Varerne befinder sig på et lager, der ikke tilhører Promovec, og Varerne ikke er integreret i andre produkter, som Promovec ikke har ejendomsforbehold i.

4.3 I tilfælde af manglende betaling fra Promovecs aftalepart eller dennes indledning af rekonstruktion eller konkurs, er Promovec berettiget til at tilbageholde og disponere over Varerne med henblik på at bortsælge produkterne, som er Promovec ejendom, til dækning af eventuelle udeståender mellem Promovec og aftaleparten relateret til den pågældende ordre/aftale, herunder Promovecs produktionsomkostninger til Varerne. Promovecs aftalepart kan ikke gøre indsigelser mod videresalget, uanset at Varerne eventuelt bærer aftalepartens varemærke.

4.4 Alle omkostninger forbundet med håndhævelsen af ejendomsforbeholdet skal bæres af Promovecs aftalepart.5. Reklamation og garanti

5.1 Der ydes generelt 24 måneders reklamationsret i overensstemmelse med købelovens bestemmelser.

5.2 Der gives garanti på udvalgte varegrupper. På motorer og batterier gives der 3 års garanti. Garantien løber som udgangspunkt fra leveringsdatoen til Promovec’s første omsætningsled, medmindre varen registreres på Promovecs hjemmeside ved salg til slutbruger, hvorefter garantiperioden først løber fra dette salgstidspunkt.

5.3 Gyldig købskvittering gælder som garantibevis og skal følge varen ved reklamationer.

5.4 Såfremt varen er fejlbehæftet/lider af en mangel, skal dette inden rimelig tid – og senest 30 dage efter mangler er blevet konstateret - gøres skriftligt gældende over for Promovec.

5.5 Returnering af varen kan kun finde sted ved medsendelse af fakturakopi, samt udfyldt reklamationsformular og kun efter forudgående aftale med Promovec.

5.6 Reklamation vedrørende batterier:
5.6.1 I sager vedrørende reklamation af batterier kontaktes Promovec på tlf. nr. +45 8740 2867 eller service@promovec.dk.

5.6.2 Såfremt batteriet efter aftale med Promovec indsendes, skal følgende sendes med: Nøgler til batteri, tilhørende lader, kopi af købsfaktura på elcykel inkl. batteri, udlæsningsrapport fra BMS samt fejlbeskrivelse af batteri.

5.6.3  Efter modtagelse gennemgår Promovec batteriet for fejl og foretager en kapacitetstest. Såfremt Promovec kan anerkende reklamationen, udføres fejlsøgning og batteritest uden beregning, ligesom Promovec dækker fragtomkostningerne ved fremsendelse og returnering af batteri og lader. Kan Promovec ikke påvise nogen fejl ved batteriet, og/eller hvis resultatet af kapacitetstesten ligger over 70%, kan Promovec ikke godkende reklamationen. Forhandleren vil i dette tilfælde blive opkrævet 500,- i diagnose gebyr og udførelse af batteritesten samt alle fragtomkostninger. En testrapport vil blive medsendt som dokumentation ved returnering af batteriet.

6. Ansvar og begrænsning heraf

6.1 Promovec er ansvarlig for fejl og mangler på varen eller opfyldelse af aftalen i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsretlige regler.

6.2 Såfremt manglen må henføres til Promovec som leverandør, dækker Promovec alle rimelige og dokumenterede omkostninger direkte forbundet med afhjælpning, herunder håndterings- og fragtomkostninger (indland og udland) samt omkostninger til reparation eller ombytning af varen, jf. pkt. 6.3.

6.3 I forbindelse med en afhjælpning af fejl og mangler ved varen vil det være Promovec’s beslutning, om varen kan repareres indenfor rimelig tid, eller om der skal ske omlevering. Dette meddeles og iværksættes af Promovec umiddelbart efter en inspektion/undersøgelse af den pågældende vare.

6.4 Promovec er herudover ansvarlig for skader på personer og skade på gen- stande anvendt privat i det omfang, det kan henføres til fejl og mangler ved Varen, som Promovec er ansvarlig for.

6.5 Promovec er ikke ansvarlig, såfremt manglerne kan henføres til foranstaltninger truffet eller funktionalitet eller design anvendt efter specifik anmodning fra Promovec’s aftalepart.

6.6 Promovec kan endvidere ikke gøres ansvarlig for uhensigtsmæssig eller forkert brug, naturlig slitage, forkert eller skødesløs behandling, eller forkert vedligeholdelse af varen. Såfremt varen er forsøgt ændret, repareret eller anvendt fejlagtigt, bortfalder reklamationsretten og eventuelle garantier.

6.7 Promovec friholder sine distributører og forhandlere for udgifter i forbindelse med reklamationer relateret til batterier dækket af en udvidet garanti. Dette gælder dog ikke udgifter eller tab, der skyldes distributørens eller forhandlerens forhold, herunder registrering af batteriet efter udløbet af registreringsfristen.

6.8 Promovec hæfter ikke for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til, indtægtstab, egen tid, driftsforstyrrelse og tabt arbejdsfortjeneste.


7. Insolvens

7.1 Såfremt Promovec’s aftalepart indleder betalingsstandsning, eller såfremt aftaleparten eller en af dennes kreditorer fremsætter begæring om, at aftaleparten tages under insolvensbehandling, kan Promovec ophæve aftalen uden varsel og kræve øjeblikkelig tilbagelevering af de leverede, men endnu ikke betalte varer.


8. Force majeure

8.1 Promovec friholdes for sin forpligtelse til at levere varen eller opfylde aftalen i det omfang, at Promovec er blevet forhindret i at opfylde sine forpligtelser af årsager, som ligger uden for Promovec’s kontrol, og som var uforudseelige på tidspunktet for kontraktens indgåelse ("Force Majeure").

8.2 Force Majeure omfatter, men er ikke begrænset til, krig, terror, hærværk, naturkatastrofer og usædvanlige vejrforhold, brand, mangel på materialer og/eller leveringssvigt hos væsentlige underleverandører, strejke samt lockout.

8.3 Promovec er forpligtet til uden unødigt ophold at underrette en aftale part i tilfælde af Force Majeure begivenheder.
 
8.4 I tilfælde af Force Majeure dækker hver part egne omkostninger som følge af Force Majeure-begivenheden.

8.5 Såfremt Force Majeure-situationen vedvarer uden afbrydelse i 60 dage eller mere, har hver part ret til at ophæve den indgåede aftale ved skriftlig meddelelse til den anden aftalepart.9. Lovvalg og værneting

9.1 Alle juridiske spørgsmål, der måtte opstå mellem Promovec og distributøren eller forhandleren, er underlagt dansk ret.

9.2 Enhver tvist, der udspringer af eller i forbindelse med aftalen skal med endelig og bindende virkning afgøres ved Retten i Aarhus.

bottom of page