Promovec A/S

English Dansk

Promovec America Inc.

English (US)

1. Generelle oplysninger

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leveringer foretaget af Promovec A/S, Brunbjergvej 2, DK-8240 Risskov, CVR-nr. 32 79 00 89, ("Promovec").

1.2 Alle varer, der leveres af Promovec ("Varen"), er omfattet af nærværende betingelser.

1.3 I tilfælde af uoverensstemmelser har nærværende betingelser forrang for de vilkår og betingelser, der måtte indgå i ordremateriale og/eller andre aftaledokumenter udarbejdet af Promovec’s distributører og forhandlere (tilsammen "Aftaler"), medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt accepteret af Promovec.

1.4 Tilbud fra Promovec er, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er angivet, gyldige i en periode på 30 arbejdsdage fra tilbudsdato.

1.5 Tegninger, specifikationer og andre tekniske oplysninger, som leveres af Promovec, forbliver Promovec’s ejendom. Oplysningerne skal behandles fortroligt og må ikke distribueres, kopieres og/eller videregives til tredjemand til andre formål end opfyldelsen af Aftalen.

2. Pris- og betalingsbetingelser

2.1 Alle Promovec’s priser angives og tilbydes uden lovpligtig omsætningsafgift (moms) eller afgift svarende til moms (i udlandet).

2.2 Promovec forbeholder sig retten til at regulere sine priser med 30 dages varsel via hjemmesiden (www.promovec.dk), og levering finder sted til den på leveringsdagen gældende pris.

2.3 Promovec’s fakturaer skal betales inden 8 dage fra fakturadato, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

2.4 Såfremt en betalingsfrist overskrides, fremsendes rykkerskrivelse med angivelse af en 10-dages betalingsfrist. Såfremt denne frist ligeledes overskrides, beregnes rente af tilgodehavendet med 2% pr. påbegyndt måned fra udløbet af fristen.

3. Levering

3.1 Såfremt varen er på lager, leverer Promovec fra dag-til-dag ved ordreafgivelse inden kl. 13.00.

3.2 Som udgangspunkt sker levering fra lager (Incoterms 2010) i standardemballager. Ved aftalt FOB-levering direkte fra Fjernøsten står kunden selv for transport, fragt, samt toldbehandling.

3.3 Eventuelle reklamationer over ufuldstændige leveringer skal være Promovec i hænde senest 30 dage efter modtagelsen af sendingen. Skader på pakker skal meddeles direkte til transportøren ved modtagelse.

3.3 Promovec stiller en webshop til rådighed, hvor reservedel kan købes. Priserne er gældende standardpriser. Varernes reelle pris inkl. fragtomkostninger fremgår af fakturaen. Batterier klassificeres som farlig gods. Transporten af farlig gods er underlagt regler, der gør at fragtomkostninger ikke kan beregnes på forhånd. Det endelige beløb for fragt inklusive tillæg for transport af farlig gods fremgår af fakturaen. Promovecs medarbejdere i forsendelsen kan give et overslag ved forespørgsel.

4. Reklamation og garanti

4.1 Der ydes generelt 24 måneders reklamationsret i overensstemmelse med købelovens bestemmelser.

4.2 Udvalgte varegrupper indeholder udvidet garanti. Garanti på komponenter til e-kit og reservedele hertil er 2 år, garantien på batterier er 2 år (med mulighed for slutbrugerens tilkøb af en udvidet garanti på yderligere 3 år), og garantien på motorer er 3 år. Garantien løber som udgangspunkt fra leveringsdatoen til Promovec’s første omsætningsled, med mindre varen registreres på Promovecs hjemmeside ved salg til slutbruger, hvorefter garantiperioden først løber fra dette salgstidspunkt.

4.3 Gyldig købskvittering gælder som garantibevis og skal følge varen ved reklamationer.

4.4 Såfremt varen er fejlbehæftet/lider af en mangel, skal dette inden rimelig tid – og senest 30 dage efter mangler er blevet konstateret - gøres skriftligt gældende over for Promovec.

4.5 Returnering af varen kan kun finde sted ved medsendelse af fakturakopi, samt udfyldt reklamationsformular og kun efter forudgående aftale med Promovec.

4.6 Reklamation vedrørende batterier:
4.6.1 I sager vedrørende reklamation af batterier kontaktes Promovec på tlf. nr. +45 8740 2867 eller [email protected].

4.6.2 Såfremt batteriet efter aftale med Promovec indsendes, skal følgende sendes med: Nøgler til batteri, tilhørende lader, kopi af købsfaktura på elcykel inkl. batteri, udlæsningsrapport fra BMS samt fejlbeskrivelse af batteri.

4.6.3 Efter modtagelse gennemgås batteriet for fejl, og der foretages en kapacitetstest. Såfremt Promovec kan anerkende reklamationen, udføres fejlsøgning og batteritest uden beregning, ligesom Promovec dækker fragtomkostningerne ved fremsendelse og returnering af batteri og lader. Såfremt Promovec ikke kan påvise fejl ved batteriet, og/eller hvis resultatet af kapacitetstesten ligger over 70%, kan Promovec ikke godkende reklamationen. Slutbrugeren vil i dette tilfælde blive afregnet for udførelse af batteritesten (kr. 375,- inkl. moms) samt alle fragtomkostninger forbundet hermed. En testrapport vil blive sendt med som dokumentation ved returnering af batteriet.

5. Ansvar og begrænsning heraf

5.1 Promovec er ansvarlig for fejl og mangler på varen eller opfyldelse af aftalen i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsretlige regler.

5.2 Såfremt manglen må henføres til Promovec som leverandør, dækker Promovec alle rimelige og dokumenterede omkostninger direkte forbundet med afhjælpning, herunder håndterings- og fragtomkostninger (indland og udland) samt omkostninger til reparation eller ombytning af varen, jf. pkt. 5.3.

5.3 I forbindelse med en afhjælpning af fejl og mangler ved varen vil det være Promovec’s beslutning, om varen kan repareres indenfor rimelig tid, eller om der skal ske omlevering. Dette meddeles og iværksættes af Promovec umiddelbart efter en inspektion/undersøgelse af den pågældende vare.

5.4 Promovec er herudover ansvarlig for skader på personer og skade på genstande anvendt privat i det omfang, det kan henføres til fejl og mangler ved varen.

5.5 Promovec er ikke ansvarlig, såfremt manglerne kan henføres til foranstaltninger truffet eller funktionalitet eller design anvendt efter specifik anmodning fra Promovec’s aftalepart.

5.6 Promovec kan endvidere ikke gøres ansvarlig for uhensigtsmæssig eller forkert brug, naturlig slitage, forkert eller skødesløs behandling, eller forkert vedligeholdelse af varen. Såfremt varen er forsøgt ændret, repareret eller anvendt fejlagtigt, bortfalder reklamationsretten og eventuelle garantier.

5.7 Promovec friholder sine distributører og forhandlere for udgifter i forbindelse med reklamationer relateret til batterier dækket af en udvidet garanti. Dette gælder dog ikke udgifter eller tab, der skyldes distributørens eller forhandlerens forhold, herunder registrering af batteriet efter udløbet af registreringsfristen.

5.8 Promovec hæfter ikke for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til, indtægtstab, egen tid, driftsforstyrrelse og tabt arbejdsfortjeneste.

6. Insolvens

6.1 Såfremt Promovec’s aftalepart indleder betalingsstandsning, eller såfremt aftaleparten eller en af dennes kreditorer fremsætter begæring om, at aftaleparten tages under insolvensbehandling, kan Promovec ophæve aftalen uden varsel og kræve øjeblikkelig tilbagelevering af de leverede, men endnu ikke betalte varer.

7. Force majeure

7.1 Promovec friholdes for sin forpligtelse til at levere varen eller opfylde aftalen i det omfang, at Promovec er blevet forhindret i at opfylde sine forpligtelser af årsager, som ligger uden for Promovec’s kontrol, og som var uforudseelige på tidspunktet for kontraktens indgåelse ("Force Majeure").

7.2 Force Majeure omfatter, men er ikke begrænset til, krig, terror, hærværk, naturkatastrofer og usædvanlige vejrforhold, brand, mangel på materialer og/eller leveringssvigt hos væsentlige underleverandører, strejke samt lockout.

7.3 Promovec er forpligtet til uden unødigt ophold at underrette en aftale part i tilfælde af Force Majeure.

7.4 I tilfælde af Force Majeure dækker hver part egne omkostninger som følge heraf.

7.5 Såfremt Force Majeure-situationen vedvarer uden afbrydelse i 60 dage eller mere, har hver part ret til at ophæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden aftalepart.

8. Lovvalg og værneting

8.1 Alle juridiske spørgsmål, der måtte opstå mellem Promovec og distributøren eller forhandleren, er underlagt dansk ret.

8.2 Enhver tvist, der udspringer af eller i forbindelse med aftalen skal med endelig og bindende virkning afgøres ved Retten i Århus.

Din varer er blevet tilføjet i kurven

You are ordering more than we have in stock. The quantity have been adjusted